aRi Talks Poster
aRi Talks Poster

புற்றுநோய் செல்களை அழிக்கும் திறன் நமது உடலின் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்திற்கு இயற்கையாகவே உள்ளது. எனினும் புற்றுநோய்க் கட்டிகள் நோய்எதிர்ப்பு மண்டலத்தின் செயல்களைத் தடுக்க முயல்கிறது. 'இம்யூனோதெரபி' மூலம் உடலின் நோய்எதிர்ப்பு மண்டலத்திற்கு எதிரான புற்றுநோய் செல்களின் தடைகளைத் தகர்க்க முடியும். பாக்டீரியா அல்லது வைரஸ் தாக்குதலுக்கு எதிரான நம் உடலின் செயல்பாட்டைப் போலவே புற்றுநோய் செல்களுக்கு எதிராகவும் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை இயங்கவைக்கும் புதிய 'இம்யூனோதெரபி' சிகிச்சைமுறை பற்றி அறிந்துகொள்வோம்.

×

Disclaimer

All proceeds from the course will go towards our language research and language literacy projects.